Sidhuvudbild

Verksamhet

Detta ger vi våra barn i förskolan

SOCIALT SAMSPEL

socialt-samspel.JPG Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
-utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
-utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
-utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

SPRÅK/KOMMUNIKATION

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
-utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

MATEMATIK

120201-5.JPG Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

-utvecklar sin matemariska förmåga att föra och följa resonemang

NATUR/TEKNIK

Samarbetsövning kring natur. Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
-utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

MOTORIK/RÖRELSE

Vi formar en triangel på gympan. Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.